Ngày 22/11/2019 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Việt Yên tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2019-2020